การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน บ้านตาลเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ณ วัดบ้านตาลเหนือ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดมอบหมายให้นางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางศุภมาศ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน บ้านตาลเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ณ วัดบ้านตาลเหนือ มีการรวมรวมภูมิปัญญา ค้นหาอัตลักษณ์เพื่อจัดทำเป็นหมู่บ้านตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 141 times, 1 visits today)