นายอานนท์ แจ่มศรี

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฮอด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่