องค์ความรู้ “ เทคนิคการบริหารจัดการ กิจกรรมที่ ๒ การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก-ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บันทึกองค์ความรู้-นางสายจิตร พืชพันธุ์ องค์ความรู้ “ เท [...]
อ่านเพิ่มเติม