๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา๑๘.๐๐น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา” โดยมีนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นาบมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา ปลัดอำเภอหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหาดใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ นำโดยนางสาวรัตนา ไมสัน พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา ธนาคาร ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ กรีนโซน ตลาดกรีนเวย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยนางสาวรัตนา ไมสัน พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ จัดประชุมโครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล (วิทยากรครู ข.) เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต Way of Life โดยมีนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางขวัญกมล ศิริรัตน์ ปลัดอำเภอ นายถาวร วงศ์ชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งพัฒนากรอำเภอหาดใหญ่ และผู้นำชุมชน (วิทยากรครู ก.),(วิทยากรครู ข.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ (หลังใหม่) ชั้น๓

[...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน(ภาคใต้ชายแดนใต้) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ(ศจพ.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ณ พัทลุง ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ โดยมีนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานดำเนินการประชุมตามโครงการฯ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหาดใหญ่(กพสอ.)ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอหาดใหญ่ “เดินตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมมอบป้ายประกาศวาระ สตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่ “เดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายชัยณัฐ รัตนเกษร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ ร่วมด้วยนางเครือวัลย์ เชียห้วน และบุคลากรจากสพอ.หาดใหญ่ โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการฯจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ (หลังใหม่) ชั้น ๓

[...]
อ่านเพิ่มเติม

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐น. การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่๑๑/๒๕๖๐ โดยมีนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ นางสาวรัตนา ไมสัน พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ ในอำเภอ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่(หลังใหม่)

[...]
อ่านเพิ่มเติม

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ นำโดยนางสาวรัตนา ไมสัน พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีนายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ และนายจเรพงศ์ ทองชุม สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา

[...]
อ่านเพิ่มเติม

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

[...]
อ่านเพิ่มเติม

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาวรัตนา ไมสัน พัฒนาการอำเภอ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สพอ.หาดใหญ่ ร่วมจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

[...]
อ่านเพิ่มเติม