สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

22 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ ต้อนรับส [...]
อ่านเพิ่มเติม