ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 5 ครัวเรือน บ้านคลองนุ้ย ตำบลพะตง และทำการปักหมุด TPMAP ตำแหน่งที่ตั้งครัวเรือน

3 กรกฎาคม 2563 นางสาวอมรรัตน์ สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 3 บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลคูเต่า

2 กรกฎาคม 2563 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ ร่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เวทีติดตามและประเมินผลโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 8 บ้านเขากลอยตก ตำบลท่าข้าม

1 กรกฎาคม 2563 นางเสาวลักษณ์  เส้งนนท์  นักวิชาการพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินงานโครงการถอดบทเรียนหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 และมอบเมล็ดพันธ์ุสำหรับครัวเรือนเป้าหมาย หมู่ที่ 5 ตำบลพะตง

30 มิ.ย. 2563  นางสาวอมรรัตน์ สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อบรมโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ระดับหมู่บ้าน (ตัดเย็บชุดผ้าไทย) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปลักเด หมู่ที่ 4 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

29 มิ.ย. 2563 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ พร้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กองทุนสวัสดิการและฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีอาสาพัฒนาอำเภอหาดใหญ่ กำหนดรับเงินจากสมาชิกที่สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ จากประธาน กพสต. ทั้ง 13 ตำบล

29 มิถุนายน 2563 กองทุนสวัสดิการและฌาปนกิจสงเคราะห์สตรี [...]
อ่านเพิ่มเติม