สพอ.หาดใหญ่ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขากลอยตก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม

สพอ.หาดใหญ่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยนางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลท่าข้าม และนางสาวปฐมาวดี พงค์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์บ้านเขากลอยตก หมุ่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม และร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา กรณีสมาชิกไม่สามารถถอนเงินสัจจะได้ และการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด โดยให้คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ เงินสัจจะ ของสมาชิกทั้งหมด ส่งให้พัฒนาชุมชนอำเภอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจัดทำงบการเงิน หาสาเหตุและร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแนวทางต่อไป

(Visited 10 times, 1 visits today)