ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านทุ่งลุง

วันที่ 16กันยายน 2565 นางสายจิตร พืชพันธ์  พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต1.ส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ 2.ให้บริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ และสวัสดิการของสมาชิก 3.ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดทำเงินทุนด้วยตนเอง 4.ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การทำงานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5.ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของตนเอง  ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลพะตง อ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

(Visited 24 times, 1 visits today)