คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดใหญ่ ตรวจสอบโครงการที่ขอรับเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาทบาทสตรี

27 พ.ค. 63 ลงพื้นที่ ตำบลคอหงส์ ฉลุง คลองแห และน้ำน้อย เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงการที่ขอรับเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาทบาทสตรี จำนวน 4 โครงการ โดย นางกษิณา ศรประสิทธิ์ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด นายเจริญ เทพแก้ว  นางปราณี อ่อนมณี นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดใหญ่ และพัฒนากรประจำตำบลร่วมตรวจสอบและพิจารณาโครงการ

(Visited 32 times, 1 visits today)