เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและจัดทำเมนูสัมมาชีพชุมชน ตำบลทุ่งตำเสา

13 พฤศจิกายน 2562 นางสาววัลลภา  เรืองกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลทุ่งตำเสา เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและจัดทำเมนูสัมมาชีพชุมชน

หมู่ที่ 3 บ้านหูแร่ ปลูกผักปลอดสารพิษ

หมู่ที่ 7 บ้านพรุชบา การเลี้ยงแพะ

ตำบลทุ่งตำเสา

(Visited 24 times, 1 visits today)