สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

นางปราณี อ่อนมณี

พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๔