สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

นางสายจิตร พืชพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหาดใหญ่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕