สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

นางสายจิตร พืชพันธุ์

พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕