ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นโดยชุมชน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่าย รวมทั้งครัวเรือนยากจนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนในความดูแล และรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 904 แห่ง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในอำเภอหาดสำราญ

  1. ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ต.หาดสำราญ บนเนื้อที่ 19 ไร่ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การปลูกผักชนิดต่าง เลี้ยงสัตว์ วัว เป็ด ไก่ ปลาชนิดต่างๆ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ

 

 

(Visited 103 times, 1 visits today)