คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์

9 พ.ค.2561 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง ม [...]
อ่านเพิ่มเติม