คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์

9 พ.ค.2561 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดตรัง ม [...]
อ่านเพิ่มเติม

น.ส.นิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอ และนายปุญยวัฒน์ หนูเกื้อพัฒนากรผู้ประสานงาน ต.ตะเสะ จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับ อปท.

23 เม.ย.61 น.ส.นิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอ และนายปุญยว [...]
อ่านเพิ่มเติม