ประวัติอำเภอหาดสำราญ

ท้องที่อำเภอหาดสำราญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปะเหลียน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหาดสำราญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหาดสำราญ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

อำเภอหาดสำราญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หาดสำราญ     (Hat Samran)     12 หมู่บ้าน  
2. บ้าหวี     (Ba Wi)     4 หมู่บ้าน  
3. ตะเสะ     (Tase)     6 หมู่บ้าน  
(Visited 812 times, 7 visits today)