สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ

จังหวัดตรัง

นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย

พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน