ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของอำเภอเดินตามศาสตร์พระราชาและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพ

พช.หางดง ขับเคลื่อนกิจกรรม “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

พช.หางดง ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่