โครงสร้างบุคคลากร

นางยุพา จันดี

พัฒนาการอำเภอหางดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวประภาพร ปัญญาหาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองแก๋ว - ตำบลขุนคง

นางสุพิม พรหมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านแหวน-ตำบลสบแม่ข่า

นางสาวกนิฎฐา อุนันต๊ะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหางดง-ตำบลสันผักหวาน

นายชูศักดิ์ วงษ์บุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหารแก้ว-ตำบลบ้านปง

นางสาวอาภา ชูสุก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลน้ำแพร่-ตำบลหนองตอง

นางสาวธนัชพร ตื้อแปง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองควาย

(Visited 1,291 times, 1 visits today)