🔰 พช.หางดง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564 และประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว ครั้งที่ 1/2564

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอหางดง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีประเด็นราชการสำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินงานตามข้อสั่งการจากรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , การลงทะเบียน”ไทยชนะ”, การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า, ภัยแล้ง, การเลือกตั้ง อปท.)
2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน line official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”
3. กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
4. ผลการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอหางดง
5. การขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมการปกครอง โดย เทศบาลตำบลหางดง

บ่ายวันเดียวกัน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงและห้วยเสี้ยว และหน่วยงานราชการที่ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลบ้านปงและตำบลน้ำแพร่ โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

(Visited 16 times, 1 visits today)