ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของอำเภอเดินตามศาสตร์พระราชาและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพ

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอหางดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง กศน.อำเภอหางดง อุทยานแห่งชาติออบขาน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว จัดประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ขนิลใต้ ณ วัดนิลประภา หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของอำเภอเดินตามศาสตร์พระราชาและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพ
ในการนี้ หน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ร่วมชี้แจงแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานและบูรณาการงานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 13 times, 1 visits today)