หนังสือราชการ

ประกาศอำเภอหางดงเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางสื่อสารดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอหางดง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศอำเภอหางดง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่)

ประกาศ

ประกาศอำเภอหางดงเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางสื่อสารดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอหางดง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศอำเภอหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกช่องทางสื่อสารดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่)