สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” งบประมาณปี พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” งบประมาณปี พ.ศ.2565