ข่าวประชาสัมพันธ์

นางแสงระวี รักสัตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้างฉัตร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน