ประกาศอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎิใหม่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล