อำเภอกัลยาณิวัฒนา นำโดย นางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ส่งมอบข้าวสารให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี สร้างภาคีเครือข่าย” เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”