โครงสร้างบุคคลากร

นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล

พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายพงศกร สัตตนาโค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านจันทร์

นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1,222 times, 1 visits today)