โครงสร้างบุคคลากร

นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล

พัฒนาการอำเภอกัลยาณิวัฒนา

นายพงศกร สัตตนาโค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านจันทร์

นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิศรุต ไชยพรมมา

อาสาพัฒนา(อสพ.)

(Visited 1,025 times, 1 visits today)