“โครงการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี”

เข้าชม 22 ครั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดอบรม “โครงการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี” ตามการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ประจําปี 2563
นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในการเปิดอบรม “โครงการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี” กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 22 times, 1 visits today)