การประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ภายใต้การบริหารงาน โดย น [...]

อ่านต่อ

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเฝ้าไร่ 🌱

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติก [...]

อ่านต่อ