โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด

พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนิรดา พลอาวุธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิษณุ น้อยเมืองคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา นามศักดิ์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)

(Visited 634 times, 1 visits today)