พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมดง่าม ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่ โดยมี นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนและประเภทเงินทุนหมุนเวียน ขั้นตอนการเสนอโครงการและอนุมัติเงินอุดหนุน / เงินทุนหมุนเวียน ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย
2. การพิจารณาเห็นชอบโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 โครงการ แจ้งข้อมูลหนี้คงค้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอ
3. วางแผนการติดตามหนี้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่ค้างชำระ เกินกำหนดเวลาและไม่มีความเคลื่อนไหว เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และเน้นย้ำ ให้มีการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ การบริหารจัดการกองทุนตามไตรมาสที่กำหนด พร้อมทั้งการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามหนี้ การชำระหนี้ตรงตามกำหนด เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนลดมูลค่าหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 13 times, 1 visits today)