พช.เฝ้าไร่ เตรียมความพร้อม การปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA

พช.เฝ้าไร่ เตรียมความพร้อม การปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA

วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 8.30 น.

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้)พื้นที่แปลง นางฉวี บุญกว้าง บ้านนาฮำใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามผลการดำเนินการ ในรอบ 1 ปี และเตรียมความพร้อมการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นแปลงต้นแบบของอำเภอเฝ้าไร่ เพื่อขยายผลให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป

(Visited 19 times, 1 visits today)