ผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เมยดง พัฒนากรประจำตำบลหนองหลวง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมถอดบทบทเรียนผลการพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมปรากฎว่ามีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งในชุมชนและผู้คนภายนอกที่สนใจ โดยสามารถแวะเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ได้ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ” บ้านเลิศไมตรี ถนนโพนพิสัย – โซ่พิสัย แยกทางเข้าโรงเรียนบ้านแบง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 098 2124500 ผู้ใหญ่สุวิทย์ เฮืองศรี

(Visited 40 times, 1 visits today)