พช. เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นางสาวกมลเนตร อังกาบ และนายพงษ์ศักดิ์ เมยดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ ระดับหมู่บ้าน โดยดำเนินการ ณ บ้านคำโคนสว่าง หมู่ 7 ต.อุดมพร และ บ้านนาฮำ หมู่ 1 ตำบลเฝ้าไร่ โดยทีมวิทยากรปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละ 5 คนและครัวเรือนสัมมาชีพ จำนวน 20 ครัวเรือน ร่วมประชุมและฝึกปฏิบัติอาชีพจักสาน และการแปรรูปอาหาร

(Visited 28 times, 1 visits today)