พช.เฝ้าไร่ รับรองข้อมูล จปฐ ระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วย นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และ นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง พัฒนากรตำบลหนองหลวง ดำเนินการจัดประชุมรับรองข้อมูล จปฐ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหนองหลวง โดยมีคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ ระดับตำบล อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

(Visited 21 times, 1 visits today)