🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วม ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วม ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ กลุ่มสตรีอำเภอเฝ้าไร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลตำบลดีเด่น 3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ได้ส่งคัดเลือกจำนวน 3 ประเภทดังนี้
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
3.กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 7 times, 1 visits today)