พช.เฝ้าไร่ ร่วมเปิดป้ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอเฝ้าไร่

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมเปิดป้ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) อำเภอเฝ้าไร่
🌱
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอเฝ้าไร่”อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยและเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครัวเรือนเป้าหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ของจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกมิติ
ในการนี้นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ได้เข้ากิจกรรมดังกล่าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : https://district.cdd.go.th/faorai
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 374 times, 1 visits today)