พช.เฝ้าไร่ ร่วมเปิดป้ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอเฝ้าไร่

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมเปิดป้ายศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพั [...]

อ่านต่อ

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมรับมอบบรรจุภัณฑ์และปัจจัยการผลิต โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดภายใต้วิถีชีวิตใต้วิถีชีวิตใหม่ New normal กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมรับมอบบรรจุภัณฑ์และปัจจัยการผลิต โครงกา [...]

อ่านต่อ

สพอ.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัมนาบทบาทสตรี อำเภอเฝ้าไร่

🌱พช.เฝ้าไร่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกสตรีที่กู้เงินกอง [...]

อ่านต่อ