พช.เฝ้าไร่ ร่วมกับอำเภอมอบสิ่งของให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งตกเกณฑ์มิติด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า “TPMAP”

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมกับอำเภอมอบสิ่งของให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอเฝ้าไร่ และประธานกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1/2564

🌱พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเน [...]

อ่านต่อ

การประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 9/2564

พช.เฝ้าไร่ ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมา [...]

อ่านต่อ

🌱 พช.เฝ้าไร่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” 🌱

Sicher viagra online kaufen Schon bei dem Gedanken werd [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ รับการติดตามคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

🌱 พช.เฝ้าไร่ รับการติดตามคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใ [...]

อ่านต่อ