พช.เฝ้าไร่ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

✨พช.เฝ้าไร่ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภ [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

✨พช.เฝ้าไร่ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกอง [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตภายใต้วิกฤติตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตำบลวังหลวง

✨พช.เฝ้าไร่ ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเ [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตภายใต้วิกฤติตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normol) ตำบลอุดมพร

✨พช.เฝ้าไร่ ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเ [...]

อ่านต่อ