พช.เฝ้าไร่ ร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ปี 2564

🌱พช.เฝ้าไร่ ร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ปี 2564 🌱

🔸 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
🔸 เข้าร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้พิจารณา 3 ประเภท ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาhttp://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/25/พช-เฝ้าไร่-ร่วมการคัดเลื/บทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านภูเงิน

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/25/พช-เฝ้าไร่-ร่วมการคัดเลื/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 21 times, 1 visits today)