พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 🌱

🔸 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี และ ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกษเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.หนองคาย ในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
📍 ณ ที่ทำการกลุ่มทอเสื่อกกลายขิตบ้านโนนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลอุดมพร กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหลวง กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าบ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 15 ตำบลวังหลวง
🔸 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถสร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรม และเป็นการเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อไป

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/05/19/kbo/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 110 times, 1 visits today)