พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ผ่านกระบวนการ “ชาวบ้าน สอนชาวบ้าน”

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ผ่านกระบวนการ “ชาวบ้าน สอนชาวบ้าน”🌱

🔸 วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเฝ้าไร่ , ตำบลหนองหลวง และตำบลอุดมพร ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรม : สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ดังนี้

🔸 นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคมบ้านวังชมภู หมู่ที่ 8 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
🔸 นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง ดำเนินการ ณ ศาลประชาคมบ้านหนองบัวเงินเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
🔸 ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกษเพชร ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาดูน หมู่ที่ 4 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่

🔸 ทั้งนี้ นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ได้ร่วมเพิ่มเติมความรู้ “หลัก 3 สร้าง” ในการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย โดยกิจกรรมดำเนินการโดยปราชญ์ชุมชนในด้านอาชีพต่าง ๆ ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ และดำเนินการจัดตั้งสัมมาชีพชุมชน ตามหลัก “5 ก.”

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/03/24/สร้างสัมมาชีพ/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 55 times, 1 visits today)