พช.เฝ้าไร่ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

🌱พช.เฝ้าไร่ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 🌱

🔸 วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายภควัตร คำพวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมและหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
🔸 ในการนี้ นายอดุลย์ นามแสง รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่ นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาอุดม เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเฝ้าไร่ นายบรรจง ทองอุบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นางรัชนี อุบลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนนาดีพิทยาคม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
📍ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาอุดม ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
🔸 นางหนูไกล พิมพันธ์ ประธานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม และนางรัชนี อุบลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม นำเสนอข้อมูลความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมดูแลนักเรียนจากปัญหายาเสพติด
🔸 และจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนางณิชา มณฑีรรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาอุดม

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/03/03/กองทุนแม่/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 17 times, 1 visits today)