พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 3

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 3 🌱

🔸 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ นำโดยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 3
🔸 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 15 คน จากตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
📍โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

🔸 โดยกิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย การเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” แะถอดบทเรียน โดย นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และวิชางานประชาสัมพันธ์ โดย นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🔸 กิจกรรมภาคบ่าย ประกอบด้วย การจัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงาน และสรุปชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ (AIC + SWOT = แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน) และพิธีปิดโดย นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/25/ผู้นำ3/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 41 times, 1 visits today)