พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2 🌱

🔸 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ นำโดยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2
🔸 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 15 คน จากตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
📍โดยจัดกิจกรรม ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ HLM นางนาง พรมเลิศ บ้านหนองหลวงใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

🔸 โดยกิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “เอามื้อสามัคคี” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยวิทยากร “ครูพาทำ” โดยมี นายบุญล้วน โพนสงคราม ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)อำเภอเฝ้าไร่ เป็นวิทยากร ลงมือปฏิบัติใน 4 ฐาน ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยแห้งรสจืด การห่มดิน และการปลูกผักสวนครัว
🔸 กิจกรรมภาคบ่าย ประกอบด้วย เวทีเสวนาการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดการพื้นที่เชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคม โดย นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/24/ผู้นำหนองหลวง/
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 55 times, 1 visits today)