พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 🌱

🔸 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ นำโดยนางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ ดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 15 คน จากตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่

🔸 โดยกิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วย การบรรยายพิเศษผ่านวิดีโอ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดย นายอดุลย์ นามแสง รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่

🔸 กิจกรรมภาคบ่าย ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการตามขั้นตอน และการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นายรัฐศาสตร์ จันทร์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และเวทีถอดบทเรียน โดย นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
📩Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/23/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
📩Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 46 times, 1 visits today)