พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านเวทีประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง

🌱พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านเวทีประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง และขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอเพื่อวางแผนในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564🌱

🔸วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่
🔸เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหนองหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านเลิศไมตรี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ เพื่อแจ้งข้อราชการและขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองหลวง
🔸และเวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมดง่าม ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมในปี 2564 พร้อมทั้งร่างโครงการเพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2021/02/10/พชเฝ้าไร่ขับเคลื่อนงาน/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 22 times, 1 visits today)