สพจ.หนองคาย ติดตามและประเมินผลกลุ่มสมาชิกประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 13 กลุ่ม

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜

🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ🌤

⏰วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.

🌾🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜
🌾นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา ตุลาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าคณะขับเคลื่อนฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
🌾ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกลุ่มสมาชิก ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 13 กลุ่ม
🌾ในการนี้ นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ เมยดง และ ส.ต.อ.ศุภณัฐ เกตุเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกในการ
ลงพื้นที่ดังกล่าว

📣ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สพอ.เฝ้าไร่ ได้ที่
👌🏻Website : http://district.cdd.go.th/faorai/2020/11/17/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังห/
👌🏻Facebook: https://www.facebook.com/faoraicdd
📷📝ภาพ/รายงาน : PR. พช.เฝ้าไร่

(Visited 32 times, 1 visits today)