อกส.อ.เฝ้าไร่ ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 6/2563

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ

พช.เฝ้าไร่ มอบพัสดุ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ

พอ.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญคูณลาน เล่าขานตำนานเรื่องข้าว

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ

สพจ.หนองคาย ติดตามและประเมินผลกลุ่มสมาชิกประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 13 กลุ่ม

🐜เล่าเรืองเมืองมดง่าม🐜 🌤ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน [...]

อ่านต่อ