ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เรื่องเล่า เมืองมดง่าม
วันที่​ 17 ม.ค.​2563​ เวลา 09.00 น. นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อชี้แจงแนวทางการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมมดง่าม อ.เฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

(Visited 21 times, 1 visits today)