ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่

**เรื่องเล่า เมืองมดง่าม**

วันที่​ 16 ม.ค.​2563​ เวลา​ 09.30น.​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ โดย นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเฝ้าไร่ (อกส.อ.) พิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท และโครงการประเภทเงินอุดหนุน (กพสม.)จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 70,000 บาท ในการนี้ นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ อำเภอเฝ้าไร่ ณ ห้องประชุมมดง่าม ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่

(Visited 48 times, 1 visits today)